İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Görev ve Yetkileri

Taşra Kuruluşu:
Genel Müdürlük Taşra Kuruluşu İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri ile İlçe Nüfus Müdürlüklerinden oluşur.
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürünün yönetiminde nüfus müdürü, yeteri kadar şef ve memurdan oluşur.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün Görevleri

* İl içinde nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin mevzuata uygun ve düzgün bir biçimde yürütülmesini ve nüfus kütüklerinin eksiksiz, düzenli ve güncel bir şekilde tutulmasını sağlamak amacıyla gereken tedbirleri almak ve uygulamak.
* İl düzeyinde kişisel durum olaylarına ait istatistikleri temin etmek.
* Valiliğin; Bakanlık, ilçeler ve diğer kuruluşlarla nüfus ve vatandaşlık hizmetlerine ilişkin haberleşmelerini yapmak.
* İl içerisinde nüfus ve vatandaşlık işlerine ait ödeneklerin harcanmasına ilişkin tahakkuk, mutemetlik, ayniyat ve diğer işleri yapmak.
* İldeki tüm personelin özlük işlerini yürütmek.
* Nüfus hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli işleri yapmak.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

* Nüfus, vatandaşlık ve evlenme hizmetlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, kendisine bağlı il ve ilçe kuruluşlarını denetlemek, nüfus müdürlüklerinin denetimine ait raporları değerlendirmek ve gereğini yapmak.
* Yetkisi içindeki disiplin cezasını vermek, daha ağır cezalar ile taltif ve takdirname verilmesi için tekliflerde bulunmak.
* Nüfus personelinin atama, yer değiştirme ve yükselmelerine ilişkin Valiye teklifte bulunmak.
* Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinde Valinin danışmanlığını yapmak.
*İl idare Şube Başkanı olan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, nüfus hizmetlerinin zamanında, etkin ve yasalara uygun şekilde yürütülmesinden, memurların çalışmalarının izlenip denetlenmesinden Valiye karşı sorumludur.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde Görevli İlçe Nüfus Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu
* Kendisine bağlı olan büro, bölüm veya servisi yönetmek.
* İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünün yazışma ve dosyalamaya ilişkin işlemlerini yürütmek.
* Bütçe, tahakkuk ve ayniyat işlerini yapmak.
* Personelin sicil ve işlem dosyalarını tutmak ve özlük işlerini yürütmek.
* Nüfus olaylarına ait istatistikleri toplamak, değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak.
*İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde görevli ilçe nüfus müdürü büro işlerinin düzgün, zamanında, yasalara ve verilen emirlere uygun bir şekilde yürütülmesinden il nüfus ve vatandaşlık müdürüne karşı sorumludur.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Şefinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

* Kendisine bağlı olan büro, bölüm veya servisi yönetmek.
* İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünün yazışma ve dosyalamaya ilişkin işlemlerini yürütmek.
* Bütçe, tahakkuk ve ayniyat işlerini yapmak.
* Personelin sicil ve işlem dosyalarını tutmak ve özlük işlerini yürütmek.
* Nüfus olaylarına ait istatistikleri toplamak, değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak.
* İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Şefi büro işlerinin düzgün, zamanında, yasalara ve verilen emirlere uygun bir şekilde yürütülmesinden İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürüne karşı sorumludur.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeninin Görev, Yetki ve Sorumluluğu
* İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün yazışma ve dosyalamaya ilişkin işlerini yürütmek.
* Bütçe, tahakkuk ve ayniyat işlerini yapmak.
* Personelin sicil ve işlem dosyalarını tutmak ve özlük işlerini yürütmek.
* Nüfus olaylarına ait istatistikleri toplamak, değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak.
* İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni büro işlerinin yasalara ve verilen emirlere uygun olarak zamanında ve düzgün bir şekilde yürütülmesinden Şefe karşı sorumludur.