DİPLOMATİK PASAPORTLAR HAKKINDA DUYURU VE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

 

 

 

 Eski bakanlar, TBMM eski üyeleri ve bunlarla birlikte diplomatik pasaport alabilecek olan eş ve çocuklarının diplomatik pasaport başvuruları il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerinden alınacaktır. Başvuru için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 - Geçerli nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

- Taahhütname : Hak sahibi ebeveynin yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden 25 yaşını tamamlamamış ergin çocukların doldurması gereken EK-1’deki belge

 - Vekâletname : Başvuru sahibi adına başvuruda bulunacak ve/veya diplomatik pasaportu teslim alacak kişi için noter onaylı vekâletname 

 - Velayet Kararı Belgesi : Boşanma halinde çocukların velayetinin kime verildiğine dair mahkeme kararının aslı veya noter ya da mahkeme onaylı sureti 

 - TBMM Görev Belgesi : TBMM eski üyesi ve/veya eski bakan olduğunu belirten Yasama Organı Üyesi ibareliTBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığından alınan ıslak imzalı ve mühürlü resmi yazı

 - 2 Adet Biyometrik fotoğraf : Pasaportlarda kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde ICAO standartlarında çekilmiş ve biyometrik olmasına dikkat edilecek, kişinin pasaport başvurusunda ibraz ettiği fotoğraf taranarak sisteme kaydedilecektir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmeyecek, her yaş grubundaki kişilerin pasaportu fotoğraflı olarak düzenlenecektir.

 - Öğrenci belgesi : Hak sahibi ebeveynin yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden ergin çocuklarından (25 yaş tamamlanana kadar), öğrenim görülen kurumlardan alınan ıslak imzalı, e-imzalı veya e-devlet kapısı üzerinden alınan 60 günü geçmemiş öğrenci belgesi

 - Değerli kâğıt bedeli ödendi dekontu/makbuzu : Türkiye İş Bankası’nın Dışişleri Bakanlığı Şubesi nezdindeki “Diplomatik e-Pasaport Hesabı”na diplomatik pasaport değerli kâğıt bedelinin yatırıldığına dair dekont ya da makbuz

 - Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için veli, vasi veya kayyum kararı ve muvafakat belgesi : İkinci Nesil Pasaport Uygulama Talimatımızın 16. maddesinin 2. fıkrasının e) bendinde belirtilen hususlar geçerli olup EK-2’deki belge 

 - Sağlık kurulu raporu : Hak sahiplerinin; ergin olsalar dahi ebeveynlerinin yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olan çocukları için resmi sağlık kurumlarının düzenlediği:

1. “Sürekli bakıma muhtaç” ibareli sağlık kurulu raporu,

2. “Ağır engelli” ibareli veya engel oranı “%50 ve üzeri süresiz geçerliliği olan” sağlık kurulu raporu 

Ek-1 ve Ek-2 için tıklayınız.